شیطانی از جهنم

زیباست… وقتی برای هدفی خوب از شرارت استفاده کنی… اما بقیه درکت نمیکن دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم پر شده از ادمایی که برای هدف بد خودشون لباس مهربانی تنشون میکن�…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *